DefenPol China

Location: Guangzhou, China
Date: 17/07/2020 to 18/07/2020