DefenPol China

Location: Guangzhou, China
Date: 20/08/2018 to 21/08/2018